Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Veelgestelde vragen over het nieuwe pensioenstelsel

Krijg ik door de het nieuwe stelsel een hoger of lager pensioen?
Pensioen gaat meer dan nu meebewegen met de economische situatie. De pensioenen kunnen sneller hoger worden, omdat pensioenvermogen minder vast komt te zitten in buffers. Dit betekent dat wanneer het economisch goed gaat, er sneller kan worden verhoogd. Maar dit betekent ook dat wanneer het economisch slechter gaat, de pensioenen sneller worden verlaagd. Er zijn wel mogelijkheden om uw pensioen stabiel te houden. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van de collectieve buffer (de solidariteitsreserve). Ook de beleggingen van PMT worden gespreid in veel verschillende categorieën en regio’s. Ook daarmee proberen we pensioenen stabiel te houden.

Wat de nieuwe pensioenregeling betekent voor iedere individuele deelnemer weten we pas als wij de nieuwe regels voor pensioen invoeren en we per deelnemer de nieuwe berekening kunnen maken.

Is mijn pensioen waardevast in het nieuwe stelsel?
Ons streven is ook in het nieuwe pensioenstelsel om uw pensioen waardevast te laten zijn. Maar dat kunnen wij niet garanderen. In het nieuwe stelsel, gaat pensioen meer dan nu meebewegen met de economische situatie. Of uw pensioen hoger wordt, hangt af van de economische situatie. En we willen de uitkeringen zo stabiel mogelijk houden, zodat gepensioneerden geen grote schommelingen in hun inkomen hebben. Daarom is er in het nieuwe stelsel ook een collectieve buffer. Daarnaast mag een verhoging of verlaging van het pensioen over meerdere jaren worden gespreid.

Wat betekent een collectieve buffer?
In het nieuwe stelsel komt er een collectieve buffer om economische tegenvallers op te vangen. Dit heet de ‘solidariteitsreserve’. Deze buffer wordt gevuld vanuit de premie en het rendement. Met deze buffer kunnen wij als het economisch tegenzit grote veranderingen in uw pensioen zo stabiel mogelijk houden. Op die manier kan er in slechte tijden gebruik worden gemaakt van een buffer die in goede tijden is opgebouwd.

Wat betekent de solidaire regeling in het nieuwe stelsel?
In het nieuwe stelsel gaan we over naar een premieregeling. In deze regeling legt u samen met uw werkgever premie in en bouwt u een pensioenvermogen op. U ziet dus wat u ingelegd heeft en wat uw pensioenvermogen is. Als u met pensioen gaat, wordt dit vermogen omgezet in een levenslange uitkering. In het nieuwe stelsel is gewerkt aan een nieuw type premieregeling: de solidaire premieregeling. In deze regeling delen we nog steeds samen de risico’s en wordt collectief belegd. Op deze manier worden grote schommelingen in de pensioenen als het economisch slechter gaat, samen opgevangen.

Waarom niet het huidige stelsel behouden met de versoepelde regels?
Pensioenfondsen rekenen uit hoeveel geld ze vandaag opzij moeten zetten voor de pensioenen van nu en straks. Hierbij moeten ze gebruiken maken van de zogenoemde risicovrije rente. Hoe lager de rente, hoe meer geld er vandaag in kas moet zijn. De rente is al jarenlang laag. Daardoor moeten de pensioenfondsen enorm veel extra geld opzij zetten. Dat geld is bedoeld om iedereen zekerheid te geven. Maar de huidige spelregels zorgen vooral voor minder zekerheid. Pensioenen kunnen niet altijd meegroeien met de stijgende prijzen en worden soms zelfs verlaagd. Het pensioenvermogen zit vast in buffers. Daarom is een nieuw stelsel nodig. In het nieuwe stelsel komt het vermogen veel minder vast te zitten in buffers.

Waarom wordt de rekenrente niet verhoogd?
De rekenrente, die pensioenfondsen nu hanteren, is lager dan de rendementen die pensioenfondsen over een lange periode hebben behaald op hun beleggingen. Dat geldt ook voor PMT. De rendementen zijn alleen wel onzeker. Daarom hanteert zowel de wetgever als toezichthouder de rekenrente, die zonder risico’s is. Als de gebruikte rekenrente achteraf te hoog blijkt, zal namelijk te veel geld worden uitgegeven ten koste van jongere generaties. Ook jongeren moeten erop kunnen vertrouwen dat zij op een eerlijke manier profiteren van het collectieve stelsel en een goed pensioen krijgen.

Is er in het nieuwe stelsel een levenslang pensioen?
Ja, ook in het nieuwe stelsel is pensioen nog steeds levenslang. De manier waarop het pensioen wordt berekend verandert, maar het blijft nog steeds een levenslang pensioen. U ontvangt dus pensioen tot aan uw overlijden, hoe oud u ook wordt. Dat kan omdat we ook in het nieuwe pensioenstelsel solidair blijven met elkaar en samen het “langleven risico” opvangen.

Zijn er in het nieuwe stelsel nog steeds dezelfde keuzemogelijkheden?
Ja, alle keuzes die u nu heeft, blijven bestaan. Het is bijvoorbeeld mogelijk om (voor een deel) eerder te stoppen met werken, tijdelijk een hogere uitkering te krijgen en vervolgens een lagere uitkering, of partnerpensioen in te ruilen voor ouderdomspensioen of andersom. Ook komt er waarschijnlijk vanaf 1 juli 2023 een mogelijkheid om maximaal 10% van uw pensioen in één keer op te nemen. Op de website van PMT vindt u hier meer informatie over.

Hoe wordt er belegd in het nieuwe stelsel?
Alle pensioenvermogen worden collectief belegd. Wel gaan de pensioenfondsen beleggen per leeftijdsgroep. Dit komt omdat jongeren meer risico kunnen lopen dan ouderen die vlak voor hun pensioen zitten en gepensioneerden. Om te bepalen hoeveel risico’s deelnemers en gepensioneerden willen nemen met hun pensioen, wordt er periodiek onderzoek gehouden.

Kan ik zelf kiezen hoe ik wil beleggen?
In de solidaire premieregeling wordt collectief belegd. Er is geen individueel beleggingsprofiel. Wel wordt er periodiek onderzoek gehouden over het beleggingsbeleid van PMT.

Hoe wordt mijn pensioen omgezet (invaren) naar het nieuwe stelsel?
Invaren betekent dat uw opgebouwde pensioen of uitkering wordt omgezet naar het nieuwe pensioenstelsel. Er moet eerst nog een keuze worden gemaakt voor wel of niet omzetten van de pensioenen. Bij de omzetting moeten de bestaande pensioenaanspraken en pensioenrechten omgerekend worden naar persoonlijke pensioenvermogens in het nieuwe pensioenstelsel. De toezegging die ooit is gedaan moet omgezet worden naar een persoonlijk pensioenvermogen. U ziet in het nieuwe stelsel namelijk wat uw persoonlijk pensioenvermogen is. Het is op dit moment nog te vroeg om persoonlijk inzicht te geven in wat de overstap naar het nieuwe stelsel voor u betekent. Dat doen wij uiteraard zodra het kan.

Wat gebeurt er als het pensioenfonds niet invaart?
Het uitgangspunt is dat alle pensioenen omgezet worden naar het nieuwe stelsel. Als een pensioenfonds besluit om niet in te varen, dan blijven de opgebouwde aanspraken en de lopende uitkeringen achter in een ‘gesloten’ administratie. Dit betekent dat voor deze pensioenen de oude wettelijke financiële spelregels van kracht blijven. Dat betekent dat pensioenen moeten worden verlaagd als de dekkingsgraad lager is dan 105%. Ook is het verhogen van pensioen pas deels mogelijk vanaf een dekkingsgraad van 105% en volledig bij een dekkingsgraad van bijna 130%. De opbouw van pensioen zal wel voor iedereen vanaf 2027 altijd in het nieuwe stelsel zijn.