Toegankelijkheid
Tekstgrootte
A A A

Dekkingsgraad

Wat is nou eigenlijk een dekkingsgraad? De dekkingsgraad geeft aan hoe ‘gezond’ een pensioenfonds is. Het is de verhouding tussen de bezittingen (vermogen) van een fonds en de pensioenverplichtingen: alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat er voor iedere euro die betaald moet worden precies één euro in kas is. Het pensioenfonds kan dan exact aan zijn huidige en toekomstige verplichtingen voldoen. Is de dekkingsgraad lager, bijvoorbeeld 90%, dan is er voor iedere euro die betaald moet worden maar 90 eurocent. Te weinig dus. Dit heet ook wel een dekkingstekort.

Dekkingsgraad december 2020 95,4%

Per 31 december 2020 zijn de overgangsregelingen geëindigd en worden de VPL-aanspraken toegevoegd aan de reguliere pensioenaanspraken voor deelnemers die hier recht op hebben. De voorziening VPL is ultimo 2020 toegevoegd aan de voorziening pensioenverplichtingen en daarmee nu onderdeel van de vaststelling van de dekkingsgraad.

Het totale vermogen t.b.v. de dekkingsgraad is in de maand december gestegen van € 92,1 miljard naar € 93,8 miljard (als nog wordt uitgegaan van de aftrek van de voorziening VPL). De dekkingsgraad is hierdoor met 1,8 -procentpunt gestegen. Daarnaast is de voorlopige eindstand VPL van afgerond € 2.775 miljoen toegevoegd aan de pensioenverplichtingen ultimo 2020. Deze voorziening VPL is derhalve nu opgenomen zowel in het vermogen als in de voorziening. Daardoor bedraagt het totale vermogen eind december € 96,6 miljard.

De pensioenverplichtingen (nog zonder toevoeging voorziening VPL) zijn in december gestegen van € 97,7 miljard naar € 98,5 miljard. De interne rekenrente, mede gebaseerd op de door DNB gepubliceerde RTS (met UFR), is ten opzichte van ultimo november gedaald van 0,27% naar 0,25% (op dagbasis). Deze daling van de rente veroorzaakt een stijging van de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is hierdoor met circa 0,8 procentpunt gedaald. Daarnaast is de voorlopige eindstand VPL van afgerond € 2.775 miljoen toegevoegd aan de pensioenverplichtingen ultimo 2020. Hierdoor bedragen de pensioenverplichtingen eind december € 101,3 miljard. Het toevoegen van de voorziening VPL zowel aan het vermogen als aan de pensioenverplichtingen heeft tot een stijging van de dekkingsgraad geleid van 0,1%-punt.

Ten opzichte van de vorige maand is de dekkingsgraad gestegen van 94,3% naar 95,4%. Per eind december is een dekkingsgraad van 95,4% gerapporteerd aan DNB. Op basis van deze eindstand hoeft PMT de pensioenen van zijn deelnemers en gepensioneerden in 2021 niet te verlagen.

Beleidsdekkingsgraad december 2020 91,2%

De beleidsdekkingsgraad van 91,2% is vastgesteld op basis van een middeling van de dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode januari 2020 tot en met december 2020. Door de vervanging van de dekkingsgraad december 2019 (99,1%) door die van december 2020 (95,4%) is deze maand de beleidsdekkingsgraad 0,3-procentpunt gedaald.

Dekkingsgraden

  • 91,2%

    Beleidsdekkingsgraad

  • 95,4%

    Actuele dekkingsgraad

  • december

    Stand per einde maand

Actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad in een bepaalde maand. Het is een momentopname. Elke maand melden we hoe we er financieel voorstaan.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad laat zien hoe het pensioenfonds er over een langere periode financieel voor staat. Aan het einde van het jaar bepaalt de hoogte van de beleidsdekkingsgraad samen met de actuele dekkingsgraad of we uw pensioen kunnen verhogen of moeten verlagen. De beleidsdekkingsgraad mag namelijk niet langer dan 5 jaar onder de 104,3% liggen.

Eind 2019 stond de dekkingsgraad van PMT net onder de 100% en hebben we gebruik gemaakt van de vrijstellingsregeling waardoor we uw pensioen in 2020 niet hoefden te verlagen.

Sinds februari 2020 zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis goed zichtbaar.

Dekkingsgraden afgelopen 12 maanden

Maanden Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
december 2020 95,4% 91,2%
november 2020 94,3% 91,5%
oktober 2020 91,2% 91,7%
september 2020 92,2% 92,1%
augustus 2020 91,1% 92,3%
juli 2020 89,8% 92,4%
juni 2020 89,4% 92,9%
mei 2020 88,6% 93,6%
april 2020 87,7% 94,3%
maart 2020 85,9% 95,4%
februari 2020 92,3% 96,5%
januari 2020
96,4%
97,3%
december 2019
98,8%
97,6%

Wettelijke verplichtingen PMT

De vereiste dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld het pensioenfonds in kas moet hebben om nu en in de toekomst zijn verplichtingen te kunnen nakomen inclusief een voldoende hoge buffer: de verplichtingen plus de buffer. Voor PMT bedraagt de vereiste dekkingsgraad (afgerond) 119%.

Wettelijk moet er een toereikende buffer zijn voor het opvangen van tegenvallers. Die tegenvallers kunnen te maken hebben met de ontwikkeling van de rente en de koersen op de financiële markten, maar ook met actuariële zaken (zoals de levensverwachting van deelnemers). De Nederlandsche Bank (DNB) heeft als toezichthouder het standaard risicomodel vastgesteld. Dit is een standaard methode om te toetsen of het fonds een voldoende grote buffer aanhoudt.

Wat als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad van 118,9% (stand eind 2019)? Dan moeten wij een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Dat hebben we gedaan in 2020. Het herstelplan is een berekening volgens de regels van DNB. Die berekening moet laten zien dat de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar vanaf eind 2019 groeit naar het vereiste niveau van 119%.