Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Privacy statement

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) verzorgt de pensioenregeling voor de bedrijfstak Metaal en Techniek. Als u pensioen opbouwt of heeft opgebouwd bij PMT, of als u pensioen ontvangt van PMT, dan zijn uw persoonsgegevens bekend bij PMT en zijn uitvoeringsorganisatie MN. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. In deze verklaring leest u hoe wij dit doen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon. Daarbij kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Naast deze persoonsgegevens gebruikt PMT o.a. gegevens over uw dienstbetrekking, pensioenuitkeringen en eventueel medische informatie.

Hoe komen wij aan uw gegevens?
Wij krijgen uw gegevens van uw werkgever zodra u deelnemer wordt in onze pensioenregeling. Daarnaast krijgen wij gegevens over u van andere pensioenfondsen en ook vanuit registers zoals de Basis Registratie Personen, de Kamer van Koophandel (als u werkgever bent), het UWV en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Wij krijgen ook gegevens van uzelf als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, met onze afdeling Klanteninformatie belt of als u een gesprek met een van onze pensioenconsulenten heeft.

Aan wie geven wij gegevens door?
PMT stelt uw persoonsgegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden tenzij:

 • PMT volgens de wet verplicht is om uw persoonsgegevens met derden, zoals de belastingdienst, toezichthouders en het Centraal Bureau voor de Statistiek, te delen;
 • PMT werkzaamheden aan derden heeft uitbesteed. Uw persoonsgegevens worden alleen door hen gebruikt in het kader van de uitbestede taak. Om uw privacy te waarborgen leggen wij afspraken met derden in een schriftelijke overeenkomst vast;
 • U daar toestemming voor heeft gegeven.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van alle personen die pensioen bij ons opbouwen, hebben opgebouwd of die een pensioen van ons ontvangen, hun eventuele partners en eventuele kinderen. Ook kunnen wij gegevens verwerken van personen met wie we contact hebben. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens van bestuurders, leden van de Raad van Toezicht, leden van het verantwoordingsorgaan, werknemers, leveranciers en uitbestedingspartners van PMT.

Let op: als u als werkgever of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om uw medewerkers hierover te informeren.

Voor welk doel gebruiken wij persoonsgegevens?
PMT en zijn uitvoeringsorganisatie gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van uw pensioenregeling. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te kunnen informeren over uw persoonlijke situatie. U kunt hierbij denken aan:

 • de voor u geldende pensioenregeling;
 • de hoogte van uw pensioenopbouw en -uitkering; en
 • de gevolgen van veranderingen in uw werk- of privésituatie voor uw pensioen.

PMT en zijn uitvoeringsorganisatie MN gebruiken uw gegevens uitsluitend voor voornoemde doeleinden.

Bijzondere persoonsgegevens
Als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, kunt u aanspraak maken op (gedeeltelijke) vrijstelling van het betalen van de pensioenpremie. Wij registreren daarvoor het percentage arbeidsongeschiktheid dat door UWV voor u is vastgesteld. Wij ontvangen deze gegevens maandelijks van UWV. Wanneer de hoogte van uw arbeidsongeschiktheid wijzigt, geeft UWV dat ook aan ons door. Vanzelfsprekend gaan wij extra zorgvuldig met deze informatie om en is deze informatie alleen beschikbaar voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Alle medewerkers van PMT en de medewerkers van de uitvoeringsorganisatie MN van PMT hebben voor geheimhouding getekend. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die bij ons bekend zijn.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en (bij eventuele onjuistheden) te laten corrigeren, te laten beperken of (definitief) te laten verwijderen. U richt dit verzoek aan:

Pensioenfonds Metaal & Techniek
Postbus 30020
2500 GA Den Haag

Via Mijn PMT kunt u uw pensioengegevens raadplegen. PMT legt deze gegevens vast in verband met de wettelijke verplichtingen (de Pensioenwet). Deze gegevens worden bewaard en op termijn vernietigd conform de wettelijke bewaartermijnen. Een verzoek om deze gegevens te verwijderen kan PMT daarom niet honoreren.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wetgeving wordt nageleefd.

Wat doen we bij fraude en misbruik?
Bij fraude of misbruik hebben PMT en zijn uitvoeringsorganisatie MN de wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens door te geven aan politie en justitie. Het kan bijvoorbeeld gaan om persoonsgegevens, om opnames van telefoongesprekken of om IP-adressen van websitebezoekers.

Bellen met PMT of zijn uitvoeringsorganisatie
Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren, zodat we u beter van dienst kunnen zijn. Dit wordt voorafgaand aan het gesprek aan u gemeld. Deze gesprekken worden na dit doeleinde weer gewist.

Bezoek aan PMT-website
Onze website www.pmt.nl maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Deze cookies zorgen voor een goed functionerende website en het onthouden van gebruikersvoorkeuren. Cookies slaan geen persoonlijke gegevens op, zoals uw e-mailadres of telefoonnummer. Ook wordt er met de cookies geen tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Welke cookies en wanneer toestemming nodig?
Onze website kent de volgende cookies:

 • Functionele cookies (altijd aan)
  Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om de website te laten werken. Deze cookies plaatsen wij daarom altijd en hiervoor is geen toestemming vereist.
 • Analytische cookies (altijd aan)
  Via analytische cookies houden we informatie bij over het gebruik van de website, zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen. Wij hebben aandacht besteed aan het bewaken van privacy en beschermen van uw gegevens. Dit betekent dat wij niet uw persoonlijke gegevens en gedrag kunnen herleiden en er dus geen toestemming benodigd is. Deze cookies plaatsen wij altijd.
 • Persoonlijke cookies
  Naast functionele en analytische cookies kunnen ook andere websites cookies plaatsen. Dit zijn cookies die u de beste persoonlijke ervaring geven op onze website en daarbuiten. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookies uitschakelen
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies uitschakelen. De wijze waarop verschilt per browser. Meer informatie vindt u in de instellingen van uw browser (Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera). Of pas uw instellingen aan op uw cookie-instellingen. Het is mogelijk dat de website niet optimaal functioneert als u ervoor kiest de cookies op de website uit te schakelen. Lees hier meer over de cookies die wij gebruiken.

Tracking pixels
Een tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel bij 1 pixel) dat we in een e-mail (bijvoorbeeld onze e-nieuwsbrief) plaatsen. Daarmee kunnen we zien of een e-mail gelezen wordt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
PMT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Vanzelfsprekend passen wij zo nodig de privacyverklaring aan in verband met wetswijzigingen en rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.