Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Privacy statement

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) verzorgt de pensioenregeling voor de bedrijfstak Metaal en Techniek. Als u pensioen opbouwt of heeft opgebouwd bij PMT, of als u pensioen ontvangt van PMT, dan zijn uw persoonsgegevens bekend bij PMT en zijn uitvoeringsorganisatie MN. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. In deze verklaring leest u hoe wij dit doen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon. Daarbij kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden in onze administratie gebruikt om meer gevoelige informatie zoals salarisgegevens, pensioenuitkeringen en eventuele medische informatie te verwerken.

Hoe komen wij aan uw gegevens?
Wij krijgen uw gegevens van uw werkgever zodra u deelnemer wordt in onze pensioenregeling. Daarnaast krijgen wij gegevens over u van andere pensioenfondsen en ook vanuit registers zoals de Basis Registratie Personen, de Kamer van Koophandel (als u werkgever bent), het UWV en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Wij krijgen ook gegevens van uzelf als u contact met ons opneemt of als u een gesprek met een van onze pensioenconsulenten heeft.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van alle personen die pensioen bij ons opbouwen, hebben opgebouwd of die een pensioen van ons ontvangen, hun eventuele partners en eventuele kinderen. Ook kunnen wij gegevens verwerken van personen met wie we contact hebben. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens van bestuurders, leden van de Raad van Toezicht, leden van het verantwoordingsorgaan, werknemers, leveranciers en uitbestedingspartners van PMT. 

Let op: als u als werkgever of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. 

Voor welk doel gebruiken wij persoonsgegevens? 
PMT en zijn uitvoeringsorganisatie gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van uw pensioenregeling. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te kunnen informeren over uw persoonlijke situatie. U kunt hierbij denken aan:

  • de voor u geldende pensioenregeling;
  • de hoogte van uw pensioenopbouw en -uitkering; en
  • de gevolgen van veranderingen in uw werk- of privésituatie voor uw pensioen.

PMT en zijn uitvoeringsorganisatie MN gebruiken uw gegevens uitsluitend voor voornoemde doeleinden. 

Bijzondere persoonsgegevens
 
Als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, kunt u aanspraak maken op (gedeeltelijke) vrijstelling van het betalen van de pensioenpremie. Wij registreren daarvoor het percentage arbeidsongeschiktheid dat door het UWV voor u is vastgesteld.  Vanzelfsprekend gaan wij extra zorgvuldig met deze informatie om en is deze informatie alleen beschikbaar voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd 
Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Alle medewerkers van PMT en de medewerkers van de uitvoeringsorganisatie MN van PMT hebben voor geheimhouding getekend. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die bij ons bekend zijn.

Uw rechten 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en (bij eventuele onjuistheden) te laten corrigeren, te laten beperken of (definitief) te laten verwijderen. U richt dit verzoek aan:

Pensioenfonds Metaal & Techniek

Postbus 30020

2500 GA Den Haag.

Via Mijn PMT kunt u uw pensioengegevens raadplegen. PMT legt deze gegevens vast in verband met de wettelijke verplichtingen (de Pensioenwet). Deze gegevens worden bewaard en op termijn vernietigd conform de wettelijke bewaartermijnen. Een verzoek om deze gegevens te verwijderen kan PMT daarom niet honoreren.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wetgeving wordt nageleefd.

Wat doen we bij fraude en misbruik?
Bij fraude of misbruik hebben PMT en zijn uitvoeringsorganisatie MN de wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens door te geven aan politie en justitie. Het kan bijvoorbeeld gaan om persoonsgegevens, om opnames van telefoongesprekken of om IP-adressen van websitebezoekers.

Bellen met PMT of zijn uitvoeringsorganisatie
Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we u beter van dienst kunnen zijn. Dit wordt voorafgaand aan het gesprek aan u gemeld. Deze gesprekken worden na dit doeleinde weer gewist.

Bezoek aan PMT-website
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een stukje informatie dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst wanneer u de website bezoekt. Sommige cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Andere helpen om de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van gebruikers. Cookies slaan geen persoonlijke gegevens op zoals uw e-mailadres of telefoonnummer. Ook wordt er met behulp van cookies geen tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Welke cookies gebruiken wij en waarom?
Functionele cookies
Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om de website zo goed mogelijk te laten werken. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

Analytische cookies
Via analytische cookies kunnen we informatie bijhouden over het bezoek aan de website. Hierdoor kunnen we het gebruiksgemak van de website verbeteren. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

Toestemming
We zijn verplicht toestemming te vragen voor cookies die invloed hebben op de privacy van de gebruiker van de website. Tenzij:

  • we cookies gebruiken die uitsluitend ten doel hebben de (technische) communicatie op de website goed te laten verlopen;
  • cookies strikt noodzakelijk zijn om een door de gebruiker van de website gevraagde dienst te leveren;
  • we cookies gebruiken om de kwaliteit of de effectiviteit van de website te meten en die geen of geringe gevolgen hebben voor de privacy van de gebruiker.

Cookies uitschakelen
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies uitschakelen. De wijze waarop verschilt per browser (Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera). Meer informatie vindt u in de instellingen van uw browser. Of pas uw instellingen aan op uw cookie-instellingen. Het is mogelijk dat de website niet optimaal functioneert als u ervoor kiest de cookies op de website uit te schakelen.

Tracking pixels
Een tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel bij 1 pixel) dat we in een e-mail (bijvoorbeeld onze e-nieuwsbrief) plaatsen. Daarmee kunnen we zien of een e-mail gelezen wordt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
PMT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Vanzelfsprekend passen wij zo nodig de privacyverklaring aan in verband met wetswijzigingen en rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.