Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Toezicht

Houdt het bestuur zich wel aan alle regels? Is de medezeggenschap goed geregeld en houdt het pensioenfonds iedereen goed op de hoogte? Dat zijn zaken waar de toezichthouders op letten.

Intern toezicht

Het interne toezicht van PMT ligt bij de raad van toezicht (rvt). De rvt bestaat uit 3 leden. Deze leden zijn onafhankelijk. De leden van de rvt worden voorgedragen door het verantwoordingsorgaan en benoemd door het bestuur. Zij houden toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds.

De leden van de raad van toezicht zijn:

  • Dhr. E.J.V.G. Boers (voorzitter)
  • Mw. A.C. Joosten – Hendriks
  • Dhr. M.J.M. van den Berg

Extern toezicht

De Nederlandsche Bank (DNB)

DNB controleert of pensioenfondsen zich aan de regels houden en aan hun verplichtingen voldoen. DNB doet dit op basis van de Pensioenwet (Pw) en kijkt daarbij vooral naar de financiële opzet van het pensioenfonds en de deskundigheid en integriteit van de bestuurders.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

AFM is gedragstoezichthouder op het gebied van sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Met het gedragstoezicht (o.a. de communicatie naar de deelnemers) wil AFM een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de financiële markten.

Accountant en actuaris

PMT wordt ook gecontroleerd door een externe accountant (net zoals bij bedrijven) en een certificerend actuaris. Een actuaris is iemand die gespecialiseerd is het analyseren van inkomsten en uitgaven op de lange termijn en de risico’s die daarbij horen. De certificerend actuaris is ook de sleutelfunctiehouder actuarieel en rapporteert zelfstandig aan het bestuur.

Code Pensioenfondsen

De pensioensector heeft sinds 2014 een eigen governance code: de Code Pensioenfondsen. Daarin staat in normen geformuleerd wat 'goed pensioenfondsbestuur' is. De Code maakt deel uit van de Pensioenwet en gaat in op het besturen van een pensioenfonds, het houden van toezicht en het afleggen van verantwoordelijkheid. De Code Pensioenfondsen is ingedeeld naar 8 thema’s: vertrouwen waarmaken, verantwoordelijkheid nemen, integer handelen, kwaliteit nastreven, zorgvuldig benoemen, gepast belonen, toezicht houden en transparantie bevorderen. Lees hier op welke manier PMT invulling geeft aan de Code Pensioenfondsen.

Gedragscode PMT en klokkenluidersregeling

PMT hanteert voor de eigen medewerkers en het bestuur een gedragscode en heeft een klokkenluidersregeling die aansluit bij de regeling van het Huis van de Klokkenluiders: de Regeling Vermoeden Misstand of Onregelmatigheid.

De klokkenluidersregeling is voor PMT niet verplicht. Dit is pas verplicht als een werkgever 50 personeelsleden in dienst heeft. Omdat PMT zo belangrijk is voor zoveel mensen, wil PMT voldoen aan de hoogste standaarden als het gaat om integriteit. Daarom heeft het bestuur besloten om deze regeling in het leven te roepen.