Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Geschreven door

Jos en Terry

Voorzitters PMT

Gepubliceerd op 14 december 2022

Nu versus straks

Deze week vindt de tweede termijn van de plenaire behandeling ‘Wet toekomst pensioenen’ in de Tweede Kamer plaats. We vinden het een goede zaak dat de vragen die er nog zijn over de toekomstige wet op een zorgvuldige manier worden opgehelderd en hopen dat de beantwoording bijdraagt aan een positievere kijk op het nieuwe pensioenstelsel. Er zijn nu namelijk nog misvattingen.

Een van die misvattingen is dat het huidige pensioen zeker is en in het nieuwe stelsel onzeker wordt. In het nieuwe pensioenstelsel zal de omvang van het persoonlijk vermogen worden beïnvloed door de beleggingsresultaten en dat heeft gevolgen voor de hoogte van de pensioenuitkering. Maar is dat anders dan nu?

Het nieuwe pensioencontract
De huidige pensioenregeling van PMT is een uitkeringsregeling. In die regeling zijn afspraken gemaakt over de na te streven hoogte van het pensioen. De financiële gezondheid van PMT (de dekkingsgraad) bepaalt daarbij of de pensioenen worden verhoogd (indexering) of verlaagd.

In het ‘nieuwe pensioencontract’ heeft iedereen een eigen deel in een pensioenpot, wat gezamenlijk belegd wordt. De waarde van die pensioenpot of - zoals wij het noemen - het ‘collectief vermogen’, kan wisselen, want dat hangt mede af van de beleggingsresultaten. Daardoor kan de hoogte van het (toekomstige) persoonlijk vermogen of de pensioenuitkering ook veranderen.

Afspraken in de cao
In het nieuwe stelsel wordt er inderdaad geen toezegging gedaan over het uiteindelijk te bereiken of uit te keren pensioen. Maar er is wél een afspraak in de cao over welke hoogte we willen bereiken en de daarbij horende premie.

Geen maandelijkse schommelingen
Op de vraag of de uitkeringen door de verandering in de toekomst maandelijks gaan variëren kunnen we nu al stellen dat onze deelnemers en gepensioneerden niet bang hoeven te zijn voor maandelijkse schommelingen. Er wordt straks per jaar gekeken naar het rendement en de toedeling daarvan. In het nieuwe pensioenstelsel komen de rendementen eerder bij de deelnemers en gepensioneerden terecht. We gaan die rendementen minder oppotten. Dat is een belangrijke en positieve verandering!

Tijdelijke versoepeling van de regels
Het huidige pensioenstelsel streeft naar een zekerheid over de uitkering door de aanleg van hoge buffers. We kregen méér vermogen door goede beleggingsresultaten, maar tegelijkertijd zakte de dekkingsgraad. Dit kwam omdat de verplichte reservering voor de toekomstige uitkering door de lage rente meer steeg dan de behaalde rendementen. Dus zakte de dekkingsgraad, werd er jarenlang niet geïndexeerd en werden de pensioenen bij PMT zelfs tweemaal verlaagd.

Het streven naar zekerheid kon niet worden waargemaakt. Eigenlijk was het een schijnzekerheid, met voortdurende dreiging van pensioenverlagingen en onvoldoende uitzicht op indexatie. Gelukkig was dat dit jaar anders en konden we  - mede vanwege een tijdelijke versoepeling van de regels – tot twee maal toe de pensioenen verhogen. Een mooie versoepeling vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel.

Wij geloven in het nieuwe pensioenstelsel
De Tweede Kamer is weer aan zet deze week en zoekt naar een balans tussen snel duidelijkheid bieden over de nieuwe wetgeving én een zorgvuldige behandeling. Er zijn best nog wat vragen te beantwoorden en verder moeten aanvullende voorstellen besproken worden. We hebben er tien jaar over gedaan om het akkoord voor elkaar te boksen. Met die stevige basis geloven wij in het nieuwe pensioenstelsel. Wat ons betreft stappen we in 2026 over op de nieuwe regeling!

Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT
Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT