Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 21 januari 2021

Verlaging pensioen in 2021 van de baan

In het vierde kwartaal is de dekkingsgraad gestegen van 92,2% naar 95,4%. Dit komt onder andere door de positieve rendementen van de returnportefeuille, voornamelijk uit aandelen. Het beleggingsrendement was in het vierde kwartaal van 2020 4,6%. Het totale rendement over 2020 was 10,0%.

Met een dekkingsgraad van 95,4% hoeft PMT de pensioenen van zijn deelnemers en gepensioneerden in 2021 niet te verlagen. De verlenging van de vrijstellingsregeling biedt fondsen de gelegenheid pensioenen niet te verlagen bij een dekkingsgraad boven de 90%.

Jos Brocken: "Geen verlaging van de pensioenen in 2021 is een pak van ons hart. Het gemiddelde pensioen van onze deelnemers, de metaalbewerkers, installateurs en automonteurs is al geen vetpot. Een verlaging van tientallen euro’s zou vreselijk zijn geweest."

Terry Troost: "De kans op verlaging in de transitiefase tot uiterlijk 2026 is echter nog wel aanwezig. De nieuwe berekeningsgrondslag voor de UFR treedt in werking dit jaar en dat betekent een eerste stap in een verdere verlaging van de rekenrente. De komende jaren kan deze nieuwe systematiek leiden tot een daling van de dekkingsgraad bij PMT."

Belangrijkste kerncijfers vierde kwartaal 2020

  • Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2020: 91,2%
  • Actuele dekkingsgraad per 31 december 2020: 95,4%
  • Positief resultaat op de matchingportefeuille
  • Positieve resultaten op alle onderdelen van de returnportefeuille, met name aandelen
  • Vermogen toegenomen met ca. € 7,1 miljard tot € 96,6 miljard
  • Pensioenverplichtingen toegenomen met ca. €4,2 miljard tot €101,3 miljard
  • Beleggingsrendement vierde kwartaal 2020: 4,6%
  • Beleggingsrendement 2020: 10,0%

Toelichting kerncijfers vierde kwartaal 2020

De actuele dekkingsgraad van PMT op UFR-basis steeg in het vierde kwartaal van 92,2% tot 95,4%. De beleidsdekkingsgraad daalde daarentegen van 92,1% naar 91,2%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van 12 maanden, waardoor actuele ontwikkelingen in de dekkingsgraad vertraagd doorwerken. De marktrente daalde licht in het vierde kwartaal, waardoor de verplichtingen in waarde stegen.

Het belegd vermogen steeg door positieve rendementen binnen de risicodragende returnportefeuille. Aandelen behaalden in het vierde kwartaal een positief rendement van 10,7%. Ook onroerend goed (4,3%) en hoogrentende beleggingen (5,6%) kenden een positief rendement. De matchingportefeuille behaalde een positief resultaat van 1,2%. Dit komt door de waardestijging van vastrentende beleggingen als gevolg van een dalende marktrente. Het totaal beleggingsrendement over het vierde kwartaal van 2020 kwam daarmee uit op 4,6%.

Het totale vermogen van het fonds nam in het vierde kwartaal van 2020 toe van € 89,5 miljard tot €96,6 miljard. De verplichtingen namen in waarde toe van € 97,1 miljard tot € 101,3 miljard door de lagere rente. Ultimo 2020 is de affinanciering van de VPL-regeling voltooid. Dit heeft er toe geleid dat de aparte voorziening VPL ter grootte van € 2,8 miljard per 31 december 2020 is toegevoegd aan het vermogen. Daarmee zijn de overgangsaanspraken uit de VPL-regeling opgenomen in de reguliere pensioenaanspraken en daardoor onderdeel geworden van de totale verplichtingen.

Kerncijfers vierde kwartaal 2020

De resultaten per asset categorie worden weergegeven inclusief de resultaten van valuta-afdekking. Onder meer door afronding zijn cijfers niet (altijd) optelbaar.