Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 27 januari 2022

Verbetering van de dekkingsgraad in 2021

Het jaar 2021 wordt afgesloten met een dekkingsgraad van 106,1%. Dit jaar is de dekkingsgraad aanzienlijk gestegen: eind 2020 had PMT een dekkingsgraad van 96,3%.

Ook in het vierde kwartaal steeg de dekkingsgraad, van 102,5% naar 106,1%. Dit komt met name door de positieve rendementen in de returnportefeuille, voornamelijk onroerend goed en aandelen. Onroerend goed kende in het vierde kwartaal een positief rendement van 8,2%. Aandelen behaalden in het vierde kwartaal een rendement van 7,7%. Het beleggingsrendement was in het vierde kwartaal van 2021 3,5%. Het totaal beleggingsrendement over 2021 kwam daarmee uit op 3,0%.

Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT ”De actuele dekkingsgraad is verder verbeterd en voor het eerst in jaren boven de grens van 105%. De zorgen over een pensioenverlaging tijdens de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel nemen daarmee af. De gestegen rente in 2021 heeft een positief effect op de dekkingsgraad. PMT heeft een relatief hoge afdekking van het renterisico. Daardoor zijn we beter beschermd tegen een rentedaling, maar profiteren we ook minder van een rentestijging dan fondsen met een lagere renteafdekking. 

Het is logisch dat de gestegen dekkingsgraden van pensioenfondsen de roep om indexatie versterkt. De opgebouwde en ingegane pensioenen zijn al lang niet verhoogd en de inflatie neemt toe. De Tweede Kamer ontvangt in 2022 regelgeving waarmee de indexatieregels worden versoepeld. Daarin blijft de beleidsdekkingsgraad leidend. Dat is de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden. Indexeren zou dan mogelijk worden bij een beleidsdekkingsgraad boven 105%. Wij zijn daar met 100,8% nog een stuk van verwijderd. Daar komt bij dat de stapsgewijze verlaging van de UFR een negatief effect zal hebben op de dekkingsgraad, ook in 2022. PMT wil ook voldoende ruimte hebben om bij de transitie naar het nieuwe stelsel een positieve start te maken, zonder verlagingen. Wij willen dan ook onder de huidige regelgeving niet te optimistisch zijn over spoedige indexatie, maar bij ongewijzigde rentestanden en rendementen komt het begin van indexatie weer in het vizier. Daar zijn onze deelnemers hard aan toe.’’  

Ondertussen blijft het belangrijk om adequate en duurzame beleggingsresultaten te behalen. “PMT doet onder meer met volle overtuiging mee aan het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Het IMVB Convenant bevat afspraken tussen de overheid, de pensioensector, sociale partners en maatschappelijke organisaties over internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen. Het convenant helpt PMT om meer inzicht te krijgen in de internationale investeringsketen en zo zaken zoals mensenrechtenschendingen en milieuschade te voorkomen en aan te pakken. PMT heeft bij een recente rapportage van de externe Monitoringcommissie de maximale score (100%) ontvangen voor het onderdeel ‘beleid’ in het IMVB Convenant. Dat betekent dat PMT de bepalingen van het IMVB Convenant volledig in zijn beleggingsbeleid heeft verankerd. Er blijft een hoop te doen, maar we zijn blij met deze mijlpaal,’’ aldus werkgeversvoorzitter Terry Troost.  

Belangrijkste kerncijfers vierde kwartaal 2021

  • Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2021 100,8%.
  • Actuele dekkingsgraad per 31 december 2021 106,1%
  • Positief rendement op de matchingportefeuille
  • Positief rendement op de returnportefeuille
  • Vermogen toegenomen met ca. € 3,5 miljard tot € 101,4 miljard
  • Pensioenverplichtingen afgelopen kwartaal licht gedaald: €95,5 miljard
  • Beleggingsrendement vierde kwartaal 2021: 3,5%
  • Beleggingsrendement 2021: 3,0%
  • Het gemiddeld rendement over de laatste vijf jaar is 7,1%

Toelichting kerncijfers vierde kwartaal 2021
De actuele dekkingsgraad van PMT op basis van de RTS (met UFR) steeg in het vierde kwartaal van 102,5% tot 106,1%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 98,3% naar 100,8%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van 12 maanden, waardoor actuele ontwikkelingen in de dekkingsgraad vertraagd doorwerken. De marktrente steeg licht in het vierde kwartaal, waardoor de verplichtingen in waarde daalden.

Het belegd vermogen steeg in het vierde kwartaal, met name door positieve rendementen binnen de risicodragende returnportefeuille. Onroerend goed kende in het vierde kwartaal een positief rendement van 8,2%. Ook aandelen behaalden een positief rendement van 7,7%. De hoogrentende beleggingen rendeerden licht negatief (afgerond 0,0%). De matchingportefeuille behaalde in het vierde kwartaal een positief resultaat van 0,5%. Het totaal beleggingsrendement over het vierde kwartaal van 2021 kwam daarmee uit op 3,5%. Het rendement over heel 2021 is 3,0%.

Het totale vermogen van het fonds nam in het vierde kwartaal van 2021 toe van € 97,9 miljard tot € 101,4 miljard. De verplichtingen zijn nagenoeg gelijk gebleven in waarde op € 95,5 miljard.

Kerncijfers vierde kwartaal 2021