Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 20 oktober 2020

Rente baart nog steeds zorgen

De dekkingsgraad van PMT is gestegen van 89,6% in het tweede kwartaal naar 92,2% in het derde kwartaal van 2020. Voornaamste reden hiervan is dat in deze berekening de nieuwe overlevingsgrondslagen zijn verwerkt. Dit heeft een verlagend effect op de verplichtingen van PMT. Ultimo het 3de kwartaal resulteert dit in een vrijval van € 2,152 mld, wat een 2,0%-punt hogere actuele dekkingsgraad met zich meebrengt. Door rentedaling zijn de verplichtingen gestegen. Per saldo zijn de verplichtingen gedaald.

Het vermogen is gestegen met € 2,4 miljard naar € 89,5 miljard. Het afgelopen kwartaal was het beleggingsrendement 2,5%.

Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT: “De dekkingsgraad van PMT is gestegen maar daarmee zijn onze zorgen over de dreigende verlaging van pensioenen van onze deelnemers niet weggenomen. De coronapandemie veroorzaakt grote economische onzekerheid. De aanhoudende lage rente baart ons niet alleen nu maar ook voor de transitiefase naar het nieuwe stelsel zorgen. Het is goed dat Koolmees heeft aangegeven dat hij de noodzaak ziet van een ander financieel toetsingskader tijdens deze fase. Ik hoop dat snel duidelijk is over hoe dat voor de komende jaren ingevuld gaat worden zodat wij onze deelnemers tijdig kunnen informeren en de onrust en onzekerheid weg kunnen nemen. Voor 2021 ligt er al wel een afspraak, namelijk dat we niet hoeven te verlagen bij een dekkingsgraad boven 90%. Of bij PMT de pensioenen verlaagd moeten worden weten we pas begin 2021, als de stand van 31 december 2020 bekend is.“

Belangrijkste kerncijfers derde kwartaal 2020

  • Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2020 92,1%.
  • Actuele dekkingsgraad per 30 september 2020 92,2%
  • Positief resultaat op de matchingportefeuille
  • Positieve resultaten op alle onderdelen van de returnportefeuille, met name aandelen
  • Vermogen toegenomen met ca. € 2 miljard tot € 89,5 miljard
  • Pensioenverplichtingen afgenomen met ca. € 0,2 miljard tot € 97,1 miljard
  • Beleggingsrendement derde kwartaal 2020: 2,5%
  • Beleggingsrendement 2020: 5,1%

 

Toelichting kerncijfers derde kwartaal 2020
De actuele dekkingsgraad van PMT op UFR-basis steeg in het derde kwartaal van 89,6% tot 92,2%. De beleidsdekkingsgraad daalde daarentegen van 92,9% naar 92,1%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van 12 maanden, waardoor actuele ontwikkelingen in de dekkingsgraad vertraagd doorwerken. De marktrente daalde licht in het derde kwartaal. Door de overgang op nieuwe overlevingsgrondslagen zijn de pensioenverplichtingen echter gedaald. Het belegd vermogen steeg door positieve rendementen binnen de risicodragende returnportefeuille. Aandelen behaalden in het derde kwartaal een positief rendement van 4,9%. Ook onroerend goed (0,8%) en hoogrentende beleggingen (1,3%) kenden een positief rendement. De matchingportefeuille behaalde een positief resultaat van 2,0%. Dit komt door de waardestijging van vastrentende beleggingen als gevolg van een dalende marktrente. Het totaal beleggingsrendement over het derde kwartaal van 2020 kwam daarmee uit op 2,5%.

Het vermogen van het fonds nam in het derde kwartaal van 2020 toe van € 87,2 miljard tot  € 89,5 miljard. De verplichtingen namen in waarde af van € 97,3 miljard tot € 97,1 miljard.

Kerncijfers derde kwartaal 2020