Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Aandacht voor mens en milieu

Voor PMT staat het behalen van een goed rendement om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen uitkeren voorop. We streven naar een duurzaam pensioen voor iedereen. Bij onze beleggingen kiezen we ervoor het geld verantwoord te beleggen voor een zo goed mogelijk rendement en tegen een acceptabel risico. Niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk. Want rendement en duurzaamheid gaan goed samen.

ESG-factoren

PMT belegt in financieel gezonde bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. We kunnen beoordelen of ondernemingen dat doen door te kijken naar hoe ze presteren op onze voorwaarden voor milieu, sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur. We noemen dat ESG-criteria. ESG staat voor milieu (Environmental), sociaal (Social) en goed ondernemingsbestuur (Governance). Als die criteria worden toegepast bij het beleggingsbeleid heet dat ESG-integratie. We doen dat op een manier die aansluit bij de Principles voor Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties.

Werkplaats

Hoe ziet dat eruit in de praktijk?

We willen als pensioenfonds zelf bepalen waar we beleggen en waarom, én dat kunnen uitleggen aan deelnemers en de maatschappij. Daarom beleggen we bijvoorbeeld niet in een aandelenfonds dat door een andere partij is samengesteld, maar hebben we vanuit de eigen doelstellingen en beginselen regels bepaald over de manier waarop we investeren. De identiteit van het pensioenfonds en de achterban worden zo zichtbaar in de manier waarop PMT belegt. De mening van deelnemers heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.

De randvoorwaarden die PMT stelt, zijn:

  • Ondernemingen moeten voldoen aan wet- en regelgeving.
  • We investeren niet in de tabaks-, bont-, adult entertainment- en wapenindustrie.
  • We geloven dat alleen bedrijven die een goede bedrijfsvoering hebben en daarin rekening houden met het milieu, mensen en de maatschappij op lange termijn goed presteren. Diverse wetenschappelijke onderzoeken onderschrijven dit.
  • We investeren niet in sectoren waar PMT al op een andere manier risico loopt, zoals bepaalde bedrijven in de financiële sector.
  • We beleggen alleen in ondernemingen die geen hoge faillissementskansen of slechte financiële karakteristieken hebben. Op basis van deze kenmerken heeft PMT zelf een index vastgesteld. Ondernemingen maken alleen deel uit van de PMT-aandelenportefeuille als ze aan al deze vijf voorwaarden voldoen. Daardoor weet PMT beter dan andere vermogensbeheerders in welke ondernemingen wordt belegd en waarom. De uitsluiting van de sectoren is doorgevoerd in de hele beleggingsportefeuille.

ESG-risicoanalyse

We bepalen of een belegging voldoet aan de ESG-factoren via een zogenaamde ESG-risicoanalyse.

Klimaatverandering

Wij dragen bij aan het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden, aansluitend bij het Akkoord van Parijs, het Nederlandse Klimaatcommitment en het Net Zero Asset Owner Commitment van de Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). 

We meten sinds 2015 de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille en sinds 2021 die van de bedrijfsobligatieportefeuille. Ook selecteren we onze beleggingen al geruime tijd op duurzaamheidsfactoren en stimuleert het bedrijven werk te maken van duurzaamheidsthema’s. Begin 2022 hebben we het klimaatengagementprogramma uitgebreid en aangescherpt. In onze klimaatactieplannen omschrijven we onze ambities, doelen, en acties op het gebied van klimaat.

Impactinvesteringen:
beleggen in oplossingen

Met impactinvesteringen streven wij naar financieel rendement en positieve effecten op mens, milieu en maatschappij. We hebben voor 5 thema’s gekozen die goed bij ons passen. Ook hier was de mening van onze deelnemers heel belangrijk. Met deze impactinvesteringen draagt PMT bij aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG’s).

Deze 5 thema’s van impact investeringen zijn:

  • Energietransitie (waaronder opslag van energie)

Onder de energietransitie wordt verstaan de geleidelijke overgang van het opwekken van energie met behulp van fossiele brandstoffen naar het opwekken met duurzame of hernieuwbare bronnen. De noodzaak voor deze transitie wordt door de VN benadrukt in SDG 7.2 (“het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen”) en in SDG 13 (“Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden”). Middels investeringen binnen dit impactthema wil PMT bijdragen aan het realiseren van de energietransitie.

  • Circulaire economie (afval of recycling)

PMT wil door middel van investeringen binnen het thema circulaire economie een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de hoeveelheid afval die wereldwijd wordt geproduceerd en bijdragen aan efficiëntere industriële productie gericht op het verlagen van de CO2-uitstoot. De VN hebben deze doelstelling vastgelegd in SDG 12 (“verantwoorde consumptie en productie”). Impactinvesteringen binnen dit thema zullen voornamelijk gedaan worden in de vorm van financiering voor de bouw van infrastructuur die de verwerking en het hergebruik van afval mogelijk maakt.

  • Innovatie in Europa

PMT wil bijdragen aan duurzame werkgelegenheid en welvaart door het aanjagen van innovatie.  Investeren in innovatie is een belangrijk onderdeel zijn van SDG 9 (“Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie”).

  • Betaalbare huisvesting

Om woningzoekenden betaalbare, kwalitatief goede huisvesting te bieden wil PMT investeren in betaalbare huurwoningen. PMT volgt hiervoor de marktstandaard voor betaalbare huisvesting, ontworpen door de European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles (INREV). Hiermee draagt PMT bij aan SDG 11 (“Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam”).

  • Gezondheidszorg

PMT wil middels investeringen binnen het impactthema ‘gezondheidszorg’ een bijdrage leveren aan de toegang tot gezondheidszorg en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en medische technologieën, en daarmee een bijdrage leveren aan SDG 3 (“Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden”).