Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Aandacht voor mens en milieu

Voor PMT staat het behalen van een goed rendement om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen uitkeren voorop. We streven naar een duurzaam pensioen voor iedereen. Bij onze beleggingen kiezen we ervoor het geld verantwoord te beleggen voor een zo goed mogelijk rendement en tegen een acceptabel risico. Niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk. Want rendement en duurzaamheid gaan goed samen.

ESG-factoren

PMT belegt in financieel gezonde bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. We kunnen beoordelen of ondernemingen dat doen door te kijken naar hoe ze presteren op onze voorwaarden voor milieu, sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur. We noemen dat ESG-criteria. ESG staat voor milieu (Environmental), sociaal (Social) en goed ondernemingsbestuur (Governance). Als die criteria worden toegepast bij het beleggingsbeleid heet dat ESG-integratie. We doen dat op een manier die aansluit bij de Principles voor Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties.

Hoe ziet dat eruit in de praktijk?

We willen als pensioenfonds zelf bepalen waar we beleggen en waarom, én dat kunnen uitleggen aan deelnemers en de maatschappij. Daarom beleggen we bijvoorbeeld niet in een aandelenfonds dat door een andere partij is samengesteld, maar hebben we vanuit de eigen doelstellingen en beginselen regels bepaald over de manier waarop we investeren. De identiteit van het pensioenfonds en de achterban worden zo zichtbaar in de manier waarop PMT belegt. De mening van deelnemers heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.

De randvoorwaarden die PMT stelt, zijn:

  • Ondernemingen moeten voldoen aan wet- en regelgeving.
  • We investeren niet in de tabaks-, bont-, adult entertainment- en wapenindustrie.
  • We geloven dat alleen bedrijven die een goede bedrijfsvoering hebben en daarin rekening houden met het milieu, mensen en de maatschappij op lange termijn goed presteren. Diverse wetenschappelijke onderzoeken onderschrijven dit.
  • We investeren niet in sectoren waar PMT al op een andere manier risico loopt, zoals bepaalde bedrijven in de financiële sector.
  • We beleggen alleen in ondernemingen die geen hoge faillissementskansen of slechte financiële karakteristieken hebben. Op basis van deze kenmerken heeft PMT zelf een index vastgesteld. Ondernemingen maken alleen deel uit van de PMT-aandelenportefeuille als ze aan al deze vijf voorwaarden voldoen. Daardoor weet PMT beter dan andere vermogensbeheerders in welke ondernemingen wordt belegd en waarom. De uitsluiting van de sectoren is doorgevoerd in de hele beleggingsportefeuille.

ESG-risicoanalyse

We bepalen of een belegging voldoet aan de ESG-factoren via een zogenaamde ESG-risicoanalyse.

TCFD-rapportage: kansen en risico’s klimaatverandering

Klimaatverandering kan een grote invloed hebben op de beleggingen van PMT. De Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) heeft hiervoor een rapportageraamwerk ontwikkeld. Daarmee kunnen bedrijven en grote beleggers rapporteren over de kansen en risico’s voor hun activiteiten die ontstaan door klimaatverandering en hoe zij daarmee omgaan. PMT steunt dit raamwerk, want het delen van deze informatie helpt bedrijven, beleggers en overheden om klimaatgerelateerde kansen en risico’s te kunnen beheersen. Daarnaast vinden wij dat alle belanghebbenden recht hebben op duidelijke informatie hierover. PMT publiceert sinds 2017 een eigen TCFD-rapportage.

Impact investeringen:
beleggen in oplossingen

Met impact investeringen streven wij naar financieel rendement en positieve effecten op mens, milieu en maatschappij. We hebben voor 4 thema’s gekozen die goed bij ons passen. Ook hier was de mening van onze deelnemers heel belangrijk.

Deze 4 thema’s van impact investeringen zijn:

  • Energietransitie (waaronder opslag van energie)

Investeringen in bijvoorbeeld wind- en zonnepanelenparken dragen bij aan het bevorderen van schone energie en creëren daarnaast werkgelegenheid in de maakindustrie (wereldwijd). Ook ondersteunen we graag innovaties en duurzame technologieën die de overgang naar een duurzame economie versnellen.

  • Circulaire economie (afval of recycling)

We richten ons op sectoren die afhankelijk zijn van grondstoffen voor hun productieproces (wereldwijd). We denken aan projecten die bijdragen aan recycling, het voorkomen van afvalproductie en grondstoffen schaarste.

  • Toegang tot financiering

Hierbij richten we ons op Nederlandse midden- en kleinbedrijven die moeilijk aan financiering komen via banken. Op deze wijze willen we kansrijke initiatieven van kleine en middelgrote bedrijven stimuleren. Zo hebben we geïnvesteerd in innovatieve startups.

  • Betaalbare huisvesting

In Nederland is een grote groep mensen die niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, maar voor wie de huren in de vrije sector te hoog zijn of een koophuis buiten bereik is. Daarom beleggen we in betaalbare huurwoningen. Wewillen hiermee een positieve impact creëren voor mensen voor wie de particuliere sector vaak te duur is, maar die niet in aanmerking komen voor een sociale woning.