Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Wij verbeteren ons administratiesysteem en Mijn PMT. Wijzigingen doorgeven of een pensioen aanvragen is nu niet mogelijk. Begin januari 2024 kunt u weer wijzigingen doorgeven.

Wij gaan in gesprek

Als grote belegger zijn we betrokken bij de bedrijven waarin we investeren. Zo kunnen we bedrijven stimuleren om verantwoord(er) te ondernemen. Dit doen we door in gesprek te gaan met bedrijven, te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en waar nodig juridische procedures te starten. We gebruiken onze invloed om bedrijven waarin we beleggen te verduurzamen op het gebied van mens, milieu en ondernemingsbestuur. We meten en beoordelen de voortgang bij bedrijven waarmee we in gesprek zijn. We houden hierbij ook in de gaten in welke mate bedrijven openstaan voor onze inbreng en of ze daar iets mee doen. Wil een bedrijf niet naar ons luisteren, dan kunnen we besluiten onze aandelen te verkopen.

In gesprek over de energietransitie

PMT werkt toe naar ‘net zero’ uitstoot per 2050. Met dialoog en de inzet van drukmiddelen zet PMT haar invloed in om bedrijven te bewegen naar bedrijfsvoering die bijdraagt aan het 1,5 graden doel. PMT is het dialoogprogramma gestart in 2021 met olie- en gasbedrijven vanwege hun belangrijke rol in de energietransitie. Via dialoog wil PMT de bedrijven ertoe bewegen hun CO2-uitstoot sneller te reduceren. Tegelijkertijd gaat PMT meer investeren in projecten die positief bijdragen aan de energietransitie. Dit zal een impuls geven aan duurzame werkgelegenheid in de sector metaal en techniek.

PMT heeft deze bedrijven met hoge urgentie gevraagd om binnen 2 jaar ook reductiedoelstellingen en actieplannen op te stellen, en daarover te rapporteren. Als bedrijven niet genoeg stappen zetten in de transitie, kan PMT beslissen haar aandelen in een bedrijf te verkopen. Op deze manier stimuleert PMT de verduurzaming naar een CO2 neutraal energiesysteem. 

In oktober 2023 heeft PMT daarom afscheid genomen van alle olie- en gasbedrijven, die niet genoeg bijdragen aan de energietransitie. Er zijn 9 olie- en gasbedrijven overgebleven. Nu gaan we verder naar de volgende fase.

Nieuwe aanpak voor het dialoogprogramma

PMT wil met het dialoogprogramma, ook wel engagement genoemd, een bijdrage leveren aan de energietransitie. Engagement is een van de drukmiddelen om de klimaatactieplannen van PMT uit te voeren en onze reductiedoelstellingen te behalen. 

Het vervolgprogramma energietransitie 2023-2030 breidt het engagementprogramma uit met de gebruikers van fossiele brandstoffen. Doel van het engagementprogramma is door middel van dialoog een selectie van zo’n 50 bedrijven in de portefeuille van PMT in de olie-, gas-, nuts-, staal-, mijnbouw-, cement- en chemische sectoren te bewegen richting bedrijfsvoering in lijn met het 1,5 graden doel. Dit zijn CO2 intensieve sectoren die een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de energietransitie en vertegenwoordigden in 2022 70% van de CO2-uitstoot in de aandelenportefeuille van PMT. Van bedrijven vragen wij zich tot 2030 in stappen te transformeren richting bedrijfsvoering die past in een 1,5 graden doel. Belangrijke stappen hierin zijn het bepalen van passende doelstellingen, en het ontwikkelen en (financieel) onderbouwen van een robuuste transitiestrategie.

Daarnaast treedt PMT in dialoog met beleidsmakers, NGO’s en onderzoeksorganisaties. Dit biedt een brede benadering van engagement op het energiesysteem, waarbij de juiste drukpunten worden ingezet voor effectief engagement.

De voortgang van bedrijven wordt beoordeeld aan de hand van wetenschappelijke transitiepaden die voor verschillende sectoren zijn ontwikkeld door de IEA, het Transition Pathway Initiative, en het Science-Based Targets Initiative. Als deze transitiepaden (nog) niet bestaan, zet PMT zich in om een bijdrage te leveren aan verdere kennisontwikkeling. PMT voert constructieve dialoog, maar is bereid drukmiddelen – onder andere via het stembeleid van PMT- te gebruiken als bedrijven zich niet genoeg in de gewenste richting bewegen. Uitsluiting is hierbij de ultieme stok achter de deur.

Betrokkenheid bij ondernemingen waarin wij beleggen

Naast een actief aandeelhouder, wil PMT vooral ook een betrokken aandeelhouder zijn. Hoe PMT dit invult is opgenomen in het betrokkenheidsbeleid.

Accepteer de persoonlijke cookies om deze inhoud alsnog te tonen.Hoe oefent PMT invloed uit met beleggen?

In deze video leggen oud-werknemersvoorzitter Jos Brocken en Sophie Kamphuis, adviseur verantwoord beleggen, uit hoe we beleggen. Het is belangrijk dat we dit goed doen. Want de juiste beleggingen leveren een mooi beleggingsrendement op en een goed pensioen voor onze deelnemers. Met de beleggingen van PMT willen wij ook bijdragen een betere wereld. Daarom stellen we wel eisen aan de beleggingen. Wilt u weten welke? Bekijk dan het interview met Jos en Sophie.

In gesprek met bedrijven

Wij geloven dat praten met bedrijven waarin we beleggen vaak meer effect heeft dan onze aandelen verkopen en uit het bedrijf stappen (‘uitsluiten’). Want zolang we aandeelhouder zijn, kunnen we in gesprekken invloed uitoefenen op zowel de wijze waarop bedrijven omgaan met hun mensen en hun omgeving als de manier waarop ze hun bedrijf besturen.

Met het dialoogprogramma, ook wel engagement genoemd, streven we naar verduurzaming en daarmee naar een goed rendement op lange termijn. Zowel wat betreft milieu en sociale aspecten (mens en maatschappij), als goed ondernemingsbestuur. Dit doen wij voor een aantal bedrijven in de door MN beheerde obligatieportefeuille en voor onze aandelen. Door de dialoog aan te gaan, gebruiken we onze invloed om bedrijven aan te zetten tot verbeteringen op duurzaamheid en het beperken of voorkomen van negatieve gevolgen van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Daarbij hoort ook, waar relevant, dat we er bij bedrijven op aandringen herstel en/of verhaal te bieden aan benadeelden.

PMT belegt in honderden bedrijven. We hebben goed nagedacht wanneer we wel of niet een gesprek aangaan. Daarbij kijken we naar de thema’s waarvan onze deelnemers vinden dat ze belangrijk zijn: klimaat, mens & maatschappij en goed ondernemingsbestuur (inclusief beloningsbeleid). Ook is het belangrijk dat we een behoorlijke hoeveelheid aandelen in een bedrijf hebben. Als PMT maar een klein belang heeft in een onderneming, hebben we geen of maar heel weinig invloed en zijn we ook niet effectief. En ten slotte gaan we in gesprek bij ernstige misstanden.

We meten en beoordelen de voortgang bij bedrijven waarmee we in gesprek zijn. We houden hierbij ook in de gaten in welke mate bedrijven openstaan voor onze inbreng en of ze daar iets mee doen. Wil een bedrijf niet naar ons luisteren, kunnen we besluiten onze aandelen in dat bedrijf te verkopen.

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Het stemrecht is een van de belangrijkste rechten van aandeelhouders. Daarmee kunnen we invloed uitoefenen op het beleid en bestuur van een onderneming. Ons uitgangspunt is om te stemmen op alle aandeelhoudersvergaderingen van de beursgenoteerde ondernemingen waarin we beleggen.

We hebben een op maat gemaakt stembeleid. Dit stembeleid is soms strenger dan wat er volgens de lokale governance code van een onderneming wordt geëist. Vooral als het gaat om bestuurssamenstelling en beloningsbeleid. PMT stemt bijvoorbeeld tegen als er geen vrouwelijke kandidaten worden voorgesteld bij benoemingen in het bestuur of als wij ons zorgen maken over voorgenomen beloningen.

Door een stem uit te brengen, geven wij een signaal naar een onderneming en kunnen wij positieve veranderingen aanjagen. Met andere woorden, het draagt bij aan een verantwoordelijke bedrijfsvoering van de ondernemingen waarin wij beleggen.

Hoe stemt PMT?

Hoe PMT heeft gestemd op alle aandeelhoudersvergaderingen kunt u vinden door in de stemmonitor te zoeken op bedrijfsnaam of datum van de aandeelhoudersvergadering.

Uitsluitingen

Wij sluiten bedrijven uit als hun activiteiten of een deel daarvan in strijd zijn met internationale verdragen of als zij een te groot risico vormen. Ook kunnen bedrijven om principiële redenen worden uitgesloten, zoals bedrijven uit de wapen-, tabaks-, bont- en adult entertainment-industrie, maar ook  bedrijven die handelen in strijd met het Wapenhandelsverdrag. Een andere reden om bedrijven uit te sluiten is als zij niet open staan voor een dialoog of zich onvoldoende inspannen voor de energietransitie.

 

Juridische procedures

Helaas komt het voor dat bij ondernemingen fraude of misleiding plaatsvindt. Als PMT in die ondernemingen heeft belegd, kunnen we daar mogelijk financiële schade van ondervinden. We sluiten aan bij juridische procedures wanneer dat zinvol is en als we verwachten dat er een financiële vergoeding mogelijk is om zo (een deel van) de schade te kunnen verhalen op de ondernemingen.