Gepubliceerd op 11 mei 2020

Een roerig jaar!

We kijken terug op het jaar 2019 als een roerig jaar. Het was het jaar waarin een verlaging van de pensioenen – mede dankzij ons aandringen – op het laatste moment werd voorkomen, er een pensioenakkoord werd afgesloten én het jaar waarin sociale partners in de metaal nieuwe afspraken maakten in het kader van de pensioenregeling. Maar ook een jaar waarin de gevolgen van de lage rente PMT opnieuw parten speelden. Hoewel de sterk dalende rente ook zorgde voor een deel van de hoge beleggingsrendementen (op de matchingportefeuille), bleef de financiële positie zorgelijk, omdat het een nog sterkere stijging van de verplichtingen veroorzaakte. Al met al steeg het belegd vermogen van € 71,3 naar € 84,9 miljard, maar wijzigde de dekkingsgraad per saldo nauwelijks tussen begin en eind van het jaar.

De voorzitters Jos Brocken en Benne van Popta van PMT: “De economische crisis tekent zich aan alle kanten af en juist nu bewijst de waarde van ons pensioenstelsel zich. We voeren een lange termijn beleggingsbeleid omdat we ons richten op de lange termijndoelstellingen voor zowel de starter als de gepensioneerde in onze sector. Daarnaast dragen we bij aan de economische stabiliteit omdat wij ons minder aantrekken van dagkoersen. Een andere waarde is het delen van risico’s in een collectief stelsel. Uitstekende beleggingsresultaten zoals in 2019 maar ook een crisis als in 2020 worden niet direct vertaald in de pensioenuitkeringen. In een individueel stelsel staat de deelnemer meer bloot aan de gevolgen van de volatiele financiële markten met enorme schokken in het individuele pensioenperspectief. Die demping van risico’s is juist in deze tijden van grote betekenis voor onze deelnemers.”

Kerncijfers 2019

Kerncijfers

eind 2019

eind 2018

Beleidsdekkingsgraad

97,6%

102,3%

Actuele dekkingsgraad

99,1%

99,4%

Pensioenverplichtingen

€ 85,7 mljrd

€ 71,7 mljrd

Vermogen

€ 84,9 mljrd

€ 71,3 mljrd

Rendement

18,41 %

0,21 %

Overrendement

-2,8%

-3,9%

Kosten pensioenbeheer per deelnemer

€ 74,87

€ 75,02

Kosten vermogensbeheer

0,555 %

0,528 %


Rendement

In 2019 liet de matchingportefeuille een waardestijging zien in verband met de daling van de marktrente (rendement 16,09%). De returnportefeuille kwam uit op een rendement van 19,53% door sterk positieve resultaten voor aandelen (+24,23%) en onroerend goed
(+14,64%). Ook de overige beleggingen hadden positieve resultaten. Over heel 2019 kwam het totaalrendement uit op 18,41% (2018: 0,21%). Het gemiddelde rendement over de afgelopen vijf en tien jaar bedroeg respectievelijk 7% en 8%.

Kosten vermogensbeheer

In 2019 is het gemiddeld belegd vermogen van PMT gestegen van € 72,5 miljard naar € 87 miljard. De totale beheerkosten in absolute bedragen stegen van € 310 miljoen in 2018 naar € 361 miljoen in 2019. Ten opzichte van het gemiddeld belegd vermogen zijn de totale beheerkosten van de portefeuille licht gestegen (0,442% in 2019) ten opzichte van 2018 (0,429%). De beleggingscategorie private equity was met een aandeel van 58% de belangrijkste bron van de kosten. Daartegenover staat wel het hoge rendement van 12% op private equity.

Vertrouwen en reputatie
PMT heeft in 2019 deelnemers direct en via de media geïnformeerd over de financiële positie van het fonds en de mogelijke gevolgen voor de pensioenen. We hebben daarbij duidelijk gemaakt dat een verlaging van de pensioenen ten tijde van de transitie naar een nieuw stelsel funest is voor het vertrouwen in ons pensioenstelsel en dat het niet uit te leggen is om met hoge rendementen en vermogens, vanwege strenge rekenregels, de pensioenen te moeten verlagen.

Uit onderzoek onder deelnemers en pensioengerechtigden van PMT in het laatste kwartaal van 2019 en in het eerste kwartaal van 2020 bleek dat het vertrouwen in en de waardering voor PMT toenam nadat duidelijk werd dat deelnemers en pensioengerechtigden -mede door de inspanning van PMT-  niet werden geconfronteerd met een pensioenverlaging. Deelnemers hebben PMT laten weten het belangrijk te vinden dat PMT zichtbaar voor hun belangen opkomt.

Verantwoord beleggen
PMT behaalde de voor in 2019 gestelde doelstellingen. Het deel van de aandelenportefeuille dat bijdraagt aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) laat een stijging zien ten opzichte van 2018. Daarnaast concretiseerde PMT de doelstelling om bij te dragen aan de realisatie van het klimaatakkoord van Parijs door de ondertekening van het Commitment van de financiële sector en ondersteuning van de EU Green Deal. PMT geeft een verantwoord beleggen jaarverslag uit dat u via onderstaande link kunt lezen.

Vooruitblik
PMT is en blijft betrokken bij de verdere uitwerking van het pensioenakkoord dat in 2019 is gesloten. De verwachting is dat er in juni een hoofdlijnennotitie wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. PMT zet zich in voor een akkoord waarin collectiviteit en het delen van risico’s belangrijke uitgangspunten zijn.