Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Bestuur

Het bestuur van PMT voert de pensioenregeling uit en stelt het beleid vast. Het bestuur vindt het belangrijk dat PMT zorgt voor een betaalbaar, duurzaam en waardevast pensioen. Het bestuur beoordeelt minimaal eenmaal per jaar haar eigen functioneren.

De werkgevers- en werknemersbestuursleden zijn voorgedragen door de sociale partners. De bestuurders namens de pensioengerechtigden zijn via verkiezingen benoemd.

De bestuursleden

Het bestuur bestaat uit 12 leden. De voorzitter van het bestuur heeft deze functie voor één jaar en is wisselend vanuit de werkgeversgeleding of werknemersgeleding.

Een bestuurslid wordt benoemd voor 4 jaar. Bij het benoemen van nieuwe bestuursleden wil het bestuur meer vrouwen en jongeren onder de 40 jaar benoemen. Het bestuur doet dit om meer diversiteit in het bestuur te krijgen en een betere afspiegeling van de maatschappij te zijn.

Namens de werkgevers:

 • T.W. Troost (voorzitter)
 • G.J.J. de Booij
 • R.J.B.M. Follon
 • A.A. Jaarsma
 • A.J.C. de Ruiter
 • L.L. Gastelaars

Namens de werknemers:

 • E.R. Bronswijk (voorzitter) (FNV)
 • J. van Stigt (FNV)
 • C. Vlaar (FNV)

Namens de pensioengerechtigden:

 • J.J.P. Schouten
 • M.B. van Veldhuizen

Commissies

Het bestuur kan commissies instellen. Vanuit het bestuur zijn 2 commissies benoemd. Deze commissies bestaan uit bestuursleden en soms ook externe specialisten. Deze commissies buigen zich over een specifiek aandachtsgebied. De commissies geven adviezen aan het bestuur over hun specifieke aandachtsgebied. In sommige gevallen is besluitvorming gemandateerd aan een commissie. Hun expertise wordt jaarlijks getoetst.

PMT heeft de volgende commissies:

Commissie beleggingen

Taken

 • Adviseert over het meerjaren beleggingsbeleid, het beheersen van risico’s en het jaarlijks beleggingsplan.
 • Houdt toezicht op de uitvoering van het meerjaren beleggingsbeleid en het jaarlijks beleggingsplan.
 • Keurt bepaalde beleggingsbesluiten goed.

Commissieleden

 • A.J.C. de Ruiter (voorzitter)
 • G.J.J. de Booij
 • J.J.P. Schouten
 • L.L. Gastelaars (sleutelfunctiehouder)
 • C. Vlaar

Commissie pensioenen

Taken

 • Adviseert het bestuur over het pensioenbeleid, de uitgangspunten bij het berekenen van de pensioenen en het premiebeleid.
 • Controleert of het beleid juist wordt uitgevoerd.
 • Neemt besluiten over onderwerpen die met de uitvoering van de pensioenregeling te maken hebben.

Commissieleden

 • A.A. Jaarsma (voorzitter)
 • E.R. Bronswijk
 • R.J.B.M. Follon
 • J. van Stigt
 • T.W. Troost
 • M.B. van Veldhuizen
 • L.L. Gastelaars (sleutelfunctiehouder)