Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Wij verbeteren ons administratiesysteem en Mijn PMT. Wijzigingen doorgeven of een pensioen aanvragen is nu niet mogelijk. Begin januari 2024 kunt u weer wijzigingen doorgeven.

Verantwoord beleggen beleid

Voor PMT staat het behalen van een goed rendement om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen uitkeren voorop. Financieel en maatschappelijk rendement gaan hierin goed samen.

Principles for Responsible Investment

Het verantwoord beleggen beleid van PMT is afgeleid van de richtlijnen van de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties. PMT is sinds 26 november 2007 ondertekenaar van de zes principes die zijn opgesteld om verantwoord beleggen wereldwijd te stimuleren. De principes vormen samen met internationale verdragen als de Verklaring van de Rechten van de Mens het fundament van het verantwoord beleggingsbeleid van PMT.

Verantwoord beleggen beleid

In het verantwoord beleggen beleid wordt uitgelegd hoe we verantwoord beleggen in de praktijk brengen en uit welke onderdelen het beleid bestaat. U kunt ook een kijkje nemen in ons verantwoord beleggen jaarverslag, dat we elk jaar uitbrengen.

 

Sustainable Development Goals

Wij dragen ook bij aan maatschappelijke ontwikkelingen door investeringen te doen die op een positieve manier bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN).

De VN heeft de grootste sociale en economische thema’s van de 21ste eeuw ondergebracht in een set van 17 wereldwijde duurzaamheids-doelstellingen. Denk hierbij aan thema’s zoals armoede, mensenrechten, klimaatverandering, werkgelegenheid en economische groei, veiligheid en een goed rechtssysteem. Het streven is om deze doelstellingen in 2030 te bereiken of in ieder geval te benaderen.

In 2022 droeg 18,5% van onze investeringen direct bij aan de VN doelstellingen. 

Cirkel Verantwoord Beleggen

Klimaatbeleid

PMT vindt klimaat een belangrijk thema. PMT wil met zijn beleggingsbeleid een bijdrage leveren aan het beperken van klimaatverandering en wil de financiële klimaatrisico’s van zijn beleggingen beheersen. Dit doet PMT bijvoorbeeld door de huidige en verwachte CO2-uitstoot van de beleggingen in kaart te brengen, engagementgesprekken te voeren met CO2-intensieve bedrijven, op aandeelhoudersvergaderingen te stemmen voor een klimaatvriendelijk beleid, en te investeren in hernieuwbare energie. Ook verwijdert PMT bedrijven uit de portefeuille die zich onvoldoende inzetten om de CO2-uitstoot terug te brengen.

Externe managers

We vinden het belangrijk dat onze (externe) vermogensbeheerders dezelfde waarde hechten aan verantwoord beleggen als PMT. Daarom toetsen we deze vermogensbeheerders elk jaar op basis van de zogenaamde ‘Planet-score’. Daarbij geven we punten voor het niveau van beleid, de ESG-integratie en ESG-rapportage. Voor vastgoedmanagers is deelname aan de GRESB-benchmark verplicht, voor andere vermogensbeheerders willen we dat deze de UN Principles for Responsible Investment (PRI) ondertekenen, een duidelijk ESG-beleid hebben en een goed proces van ESG-integratie in de beleggingen.

Beleggingsbeleid per thema

Wij krijgen geregeld de vraag welk beleid we per thema voeren. Bijvoorbeeld hoe we omgaan met de energietransitie, het klimaat, arbeidsrechten en het beloningsbeleid. Hieronder vindt u per thema aangegeven welk beleid we voeren.

Verdragen & initiatieven

PMT wil het verantwoord beleggen beleid ook invullen via de ondertekening of ondersteuning van daarop aansluitende verdragen, principes en initiatieven op het gebied van verantwoord beleggen. Daarmee kunnen we invloed uitoefenen op bedrijven en landen waarin we beleggen waarbij we aansluiting zoeken bij (internationaal) richtlijnen. Het ondertekenen of ondersteunen van een verdrag, principe of initiatief betekent dat we ons houden aan de daarin gemaakte afspraken.

Verantwoord belastingbeleid

Het belastingbeleid van bedrijven is steeds meer een maatschappelijk thema. Het gaat daarbij niet alleen om in hoeverre fiscale keuzes wettelijk zijn toegestaan, maar ook of dit tot maatschappelijk aanvaardbare uitkomsten leidt.

Het onderwerp belastingbeleid speelt niet alleen voor bedrijven. Ook pensioenfondsen krijgen via hun (wereldwijde) beleggingen te maken met belastingen. PMT is als pensioenfonds voor de Nederlandse wet vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Via het doen van wereldwijde beleggingen kan PMT echter op verschillende manieren met belastingheffing te maken krijgen.

PMT heeft daarom een verantwoord belastingbeleid opgesteld, met acht belangrijke uitgangspunten. Dit belastingbeleid is een weergave van behoorlijk bestuur op het gebied van belastingen, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van onze diverse stakeholders, waaronder de deelnemers, werkgevers en pensioengerechtigden in de sector Metaal en Techniek, zakenpartners en de maatschappij als geheel.

SFDR informatieverschaffing

Als PMT ergens in investeert, heeft dat invloed op de wereld. En wat er in de wereld gebeurt, heeft op zijn beurt invloed op de beleggingen van PMT en daarmee op uw pensioen. Zo kunnen duurzaamheidsrisico’s gevolgen hebben voor de waarde van de beleggingen van uw pensioenregeling. Daarnaast houdt PMT rekening met de gevolgen van de beleggingen op milieu en maatschappij. Hoe PMT hiermee omgaat, is te vinden in de informatie over de duurzaamheidskenmerken van de beleggingen. Tot slot heeft PMT heeft een aantal thema’s vastgesteld als belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen. Meer informatie over dit onderwerp is opgenomen in de verklaring over ongunstige effecten van beleggingen.