Toegankelijkheid
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 11 februari 2021

Hoofdlijnen akkoord pensioenstelsel uitgewerkt

Afgelopen zomer sloten sociale partners en de overheid een hoofdlijnenakkoord voor een nieuw pensioenstelsel. Dit hoofdlijnenakkoord is nu uitgewerkt in concept-wetgeving. PMT heeft samen met PME en uitvoerder MN het concept bestudeerd waarbij het belang van onze deelnemers altijd het uitgangspunt is. PMT heeft daarbij met name gekeken naar:
- Uitlegbaarheid
- Uitvoerbaarheid en betaalbaarheid
- Een heldere en beheerste transitie
- Voldoende ruimte voor maatwerk
- Duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling.

PMT komt altijd op voor de belangen van zijn deelnemers. Zichtbaar en achter de schermen. De afgelopen twee jaar hebben we bij PMT hard geknokt voor de pensioenen van onze deelnemers. PMT heeft zich sterk gemaakt voor een nieuw pensioencontract dat aansluit bij de werknemers in onze sector. Voor onze deelnemers is het van groot belang dat collectiviteit en het delen van risico’s behouden blijven. Daar hebben we ons op vele fronten voor ingezet en staan we volledig achter de kern van het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord:

  • Solidariteit en collectiviteit blijven belangrijke uitgangspunten en de huidige verplichtstelling blijft behouden
  • Pensioenfondsen blijven pensioenregelingen collectief uitvoeren en beleggen. Zij doen hun best om goede rendementen te halen, binnen acceptabele risico’s
  • De premies blijven stabiel
  • Huidige pensioenambitie blijft het doel, rekening houdend met de volatiliteit van de uitkeringen in de toekomst
  • Met de stelselwijziging beogen het kabinet en sociale partners geen versobering.

Per 2026 is er méér perspectief op indexatie, waarbij gezegd moet worden dat er ook kans is op verlaging. Pensioen wordt transparanter en persoonlijker. Bovendien sluit het stelsel beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Inmiddels zijn er ook concrete uitwerkingen uit het akkoord die zijn ingegaan.

  • De AOW-leeftijd stijgt minder snel: in 2020 en 2021 blijft deze op 66 jaar en 4 maanden. Vervolgens gaat de AOW in stappen naar 67 in 2024. Vanaf 2025 stijgt de AOW met de leeftijdsverwachting. Voor elk jaar stijging van de leeftijdsverwachting stijgt de AOW-ingangsdatum dan met 8 maanden.
  • Vanaf 1 januari 2021 hebben werkgevers en werknemers de mogelijkheid om afspraken te maken over vervroegde uittreding, zonder dat hiervoor een fiscale boete van toepassing is. Met de nieuwe regels is het mogelijk om circa 22.000 euro per jaar vrij te stellen van deze boete, dit mag maximaal 3 jaar.

Deze concrete maatregelen zijn met veel sympathie ontvangen. Het zijn maatregelen om eerder te kunnen stoppen met werken, iets wat de deelnemers van PMT aanspreekt. Zij zijn vaak al jong begonnen met werken en hebben zwaar werk.

Het consultatiedocument is de volgende stap in de verdere uitwerking
PMT is op hoofdlijnen tevreden over het conceptwetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen. We hebben wel wat zorgen. Die zorgen zitten in het feit dat er in het conceptwetsvoorstel WTP veel delegatiebepalingen zijn opgenomen op cruciale onderdelen als de bouwstenen van het nieuwe stelsel, de governance en de kaders van het toezicht. Dat betekent dat er nog veel lagere regelgeving zal komen waarvan we nu niet weten wat daar in komt te staan. Dit zorgt er mede voor dat we geen complete beoordeling kunnen geven.

In de komende periode liggen er wat ons betreft twee belangrijke hoofdzaken op tafel:

De transitiefase: hier liggen nog belangrijke onopgeloste vraagstukken. Hoe gaan we om met het transitie-FTK en de daaraan verbonden kans op verlagingen van de pensioenen. Dat risico op verlagingen ontstaat door de effecten van de UFR op de dekkingsgraad, ook de premiedekkingsgraad op de grondslagen van het huidige stelsel speelt een rol. De ontwikkeling van de UFR (nieuwe methodiek) heeft in de komende jaren een verwacht effect van circa 9 procentpunt op de dekkingsgraad bij PMT. Daarnaast heeft de premiedekkingsgraad naar verwachting ook een effect van circa 4,5 à 5 procentpunt. Dit betekent bij ongewijzigd beleid dat er een reële kans bestaat dat we in de komende jaren de pensioenen van onze deelnemers moeten verlagen. PMT blijft graag betrokken bij het vinden van een oplossing voor dit probleem.

Voor de ruimte en bestuurbaarheid van fondsen wordt er veel doorgeschoven naar lagere regelgeving, maar die kunnen wel het verschil maken op belangrijke onderwerpen als evenwichtigheid, solidariteit, collectiviteit, uitlegbaarheid, uitvoerbaarheid en het waarmaken van onze verantwoordelijkheden. We hopen dat deze lagere regelgeving de zaken niet te complex maken. Het blijft van groot belang dat het contract uitlegbaar en uitvoerbaar is, tegen zo laag mogelijke kosten. En voldoende ruimte biedt aan PMT om keuzes te kunnen maken die passen bij de sector en de deelnemers.

Meer informatie vindt u op Internetconsultatie.nl.

Lees de consultatiereactie van PMT op de Wet Toekomst Pensioenen (pdf)