Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 22 april 2021

Herstel, onzekerheden en toch ook vertrouwen

In het eerste kwartaal van 2021 is de dekkingsgraad verder gestegen van 96,3% tot 98,8%. Dit komt met name door de stijging van de rente, waardoor de waarde van de verplichtingen is afgenomen tot € 94,3 miljard.

"We zijn blij met het herstel want dat is goed nieuws voor onze deelnemers. We moeten daar wel bij aangeven dat de economische onzekerheden groot zijn en we nog steeds afhankelijk zijn van goede afspraken over de transitie naar het nieuwe stelsel. Dit omdat de rekenregels van het oude stelsel ons nog voor grote problemen kunnen plaatsen", aldus Jos Brocken, werknemersvoorzitter van PMT. "We willen in de overgang onnodig verlagen van de pensioenen voorkomen, maar ook voldoende vermogen kunnen behouden om de werkenden van nu een gelijk perspectief te blijven geven op een even hoge pensioenuitkering later. Of dit evenwicht kan worden behaald is niet alleen afhankelijk van economische ontwikkelingen en goede rendementen maar ook van de Haagse wet- en regelgeving. PMT heeft daarin ruimte nodig om deze evenwichtigheid zelf te kunnen bepalen voor onze sector."

Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT: "Het herstel van de beurzen en de mogelijke versoepeling van de COVID-19 maatregelen is goed nieuws in deze onzekere tijd. Niet alleen voor onze deelnemers maar zeker ook voor onze werkgevers. Het virus heeft enorme impact gehad op bedrijven; zij maakten zich zorgen over hun liquiditeit, wegvallende omzet en zagen met grote onzekerheid de toekomst tegemoet. Momenteel zien wij dat de betalingsregelingen goed worden nagekomen, wat doet vermoeden dat het vertrouwen weer langzaam terugkomt. Ik hoop dat we dat met zijn allen vast kunnen houden."

Belangrijkste kerncijfers eerste kwartaal 2021

  • Beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2021 92,5%
  • Actuele dekkingsgraad per 31 maart 2021 98,8%
  • Negatief rendement op de matchingportefeuille door de stijgende rente
  • Positieve rendementen op bijna alle onderdelen van de returnportefeuille, met uitzondering van hoogrentende beleggingen
  • Vermogen afgenomen met ca. € 4,3 miljard tot € 93,1 miljard
  • Pensioenverplichtingen afgenomen met ca. €6,9 miljard tot €94,3 miljard
  • Beleggingsrendement eerste kwartaal 2021: -4,7%

Toelichting kerncijfers eerste kwartaal 2021

De actuele dekkingsgraad van PMT op UFR-basis steeg in het eerste kwartaal van 96,3% tot 98,8%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 91,3% naar 92,5%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van 12 maanden, waardoor actuele ontwikkelingen in de dekkingsgraad vertraagd doorwerken. De marktrente steeg in het eerste kwartaal, waardoor de verplichtingen in waarde daalden.

Het belegd vermogen daalde ook, door negatieve rendementen van de matchingportefeuille. Dit komt door de waardedaling van vastrentende beleggingen als gevolg van een stijgende marktrente. De risicodragende returnportefeuille liet een positief rendement zien. Aandelen behaalden in het eerste kwartaal een positief rendement van 5,4%. Ook de beleggingen in onroerend goed kenden een positief rendement (2,3%). De hoogrentende beleggingen lieten daarentegen een negatief rendement zien (-1,7%). Het totaal beleggingsrendement over het eerste kwartaal van 2020 kwam daarmee uit op -4,7%.

Het totale vermogen van het fonds nam in het eerste kwartaal van 2020 af van € 97,4 miljard tot  € 93,1 miljard. De verplichtingen namen nog sterker in waarde af van € 101,2 miljard tot € 94,3 miljard, waardoor de dekkingsgraad is gestegen naar 98,8%.

Kerncijfers eerste kwartaal 2021

* Bovenstaande resultaten betreffen de meeste actuele cijfers. De definitieve resultaten over 2020 zullen in mei in het PMT Jaarverslag 2020 gepubliceerd worden.

De resultaten per asset categorie worden weergegeven inclusief de resultaten van valuta-afdekking. Onder meer door afronding zijn cijfers niet (altijd) optelbaar.