Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Hoe we beleggen

Onze missie: het zorgen voor een betaalbaar, duurzaam en waardevast pensioen voor alle deelnemers in de sector Metaal en Techniek. Een goed rendement staat bij PMT altijd voorop. Financieel en maatschappelijk rendement gaan prima samen. We zetten daarom óók in op duurzaamheid en leefbaarheid, met beleggingen die passen bij de sector Metaal en Techniek. Zo nemen we verantwoordelijkheid voor de wereld waarin onze deelnemers hun pensioen opbouwen en ontvangen.

Korte en lange termijn

Bij het beleggen kijken we naar zowel de lange als de korte termijn: we houden rekening met de pensioenen die we nu moeten uitkeren, én met de pensioenen die over 30 jaar pas ingaan.

We kiezen zorgvuldig de beleggingen die passen bij het rendement dat we voor ogen hebben en het risico dat we daarbij acceptabel vinden. Dit beleggingsbeleid is vastgelegd in het Strategisch Beleggingskader 2023 – 2025. Daarin staan de doelstellingen van het beleggingsbeleid en de beginselen die we hanteren om deze doelstellingen te bereiken. We kijken daarbij o.a. naar de werking van de economie en de financiële markten. Ook kijken we naar de risico’s en bepalen we hoe we kunnen reageren als die risico’s zich voordoen. Daarbij gaat het om financiële en niet-financiële risico’s.

Het strategisch beleggingskader werken we uit in deelplannen, zoals beleidsdocumenten, strategiedocumenten en mandaten. Op basis van het strategisch beleggingskader maken we ook jaarlijks een beleggingsplan. Dat plan is de beleggingsopdracht voor het komende jaar voor MN, de vermogensbeheerder van PMT. Het Beleggingsplan is een integraal onderdeel van de Nadere Overeenkomst Fiduciair Beheer tussen PMT en MN. Zo is het strategisch beleggingskader van invloed op de uiteindelijke beleggingsbeslissingen.

Strategisch Beleggingskader

Het beleggingsbeleid van PMT is vastgelegd in het Strategisch Beleggingskader voor de periode 2023 – 2025. In het strategisch beleggingskader staat hoe het beleggingsbeleid van PMT bijdraagt aan het realiseren van het pensioen voor de deelnemers van PMT. Via dit kader leggen we uit op welke manier we de pensioenpremies beleggen, welke overwegingen we daarbij hanteren en op welke beleggingsbeginselen het beleggingsbeleid is gebaseerd. Verantwoord beleggen is onderdeel van het kader.

Afspraken met de vermogensbeheerder

PMT laat de beleggingen doen door MN. Op basis van de beleggingsbeginselen geeft MN ons advies en voeren ze de beleggingen uit. MN verzorgt een deel van de beleggingen zelf en besteedt de rest uit aan externe vermogensbeheerders.

PMT heeft een contract voor onbepaalde tijd afgesloten met MN. Daarbij zijn met elkaar redelijke en – naar hun opvatting op dit moment – marktconforme opzegtermijnen overeengekomen. Ook de overeenkomsten met de door MN geselecteerde aandelenmanagers kennen een langjarig karakter. PMT heeft als opdrachtgever altijd de regie en stelt het beleggingsbeleid en uitbestedingsbeleid vast.

Toezicht en verantwoording

Het bestuur van PMT stelt de kaders voor het beleggingsbeleid op. Daarbinnen heeft de commissie Beleggingen beleidsuitvoerende ruimte. Het bestuur van PMT blijft eindverantwoordelijk voor de beleggingen. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan en aan de raad van toezicht. De uitvoer van het beleggingsbeleid wordt ook verantwoord in het jaarverslag.